Algemene voorwaarden

Artikel 1 – 

  • Naam onderneming: BVBA Bright EyesBtw-nummer: BE 0691.928. 714
  • Maatschappelijke zetel: Lindestraat 16, 9820 Bottelare
  • Kantoren: Meerlaan 63/1 - 8300 Knokke -Heist
  • Telefoonnummer: +32 499 55 04 41
  • E-mail:  julie@kustweb.be
     

Artikel 2 – Definities

Overeenkomst:
De overeenkomst op afstand gesloten tussen de Onderneming en de Klant voor het gebruik van de dienst via de Website. De Overeenkomst wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

Onderneming:
BVBA Bright Eyes  met maatschappelijke zetel te Lindestraat 16, 9820 Merelbeke  en btw-nummer BE 0691.928.714

Klant:
Elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen en die via de Website zoekertjes plaatst.

Aanbod:
Het aanbieden van diensten via de Website, namelijk het maken van een advertentieplatform voor Klanten die een Zoekertje op de Website kunnen plaatsen. Het Aanbod wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

Producten:
Alle aangeboden advertentieruimte door middel van geplaatste Zoekertjes op de Website.

Website:
De website www.kustweb.be

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van de Onderneming en op alle Overeenkomsten.

3.2. Deze algemene voorwaarden worden aan de Klant ter beschikking gesteld vóór het afsluiten van de Overeenkomst met de Klant.

Deze algemene voorwaarden zullen, minstens vóór het afsluiten van de Overeenkomst, ter beschikking van de Klant worden gesteld op een wijze die de Klant in staat zal stellen de algemene voorwaarden te bewaren op een duurzame elektronische gegevensdrager.

Artikel 4 – Voorwerp van de Overeenkomst

De Onderneming levert een dienst onder de vorm van advertentieruimte op de website www.kustweb.be

www.kustweb.be is een advertentieplatform, toegankelijk via een website waar de Klant een Zoekertje kan plaatsen voor de verhuur van een seizoensgebonden woning of appartement aan de Belgische Kust, en waar een Gebruiker deze zoekertjes kan bekijken. Er mogen geen zoekertjes buiten deze doeleinden worden geplaatst.

De Onderneming is geen partij bij de overeenkomst die tussen de Klant en een Gebruiker tot stand komt. Klanten en Gebruikers dienen onderlinge afspraken en geschillen zelf op te lossen.

Artikel 5 – Voorwaarden van de Zoekertjes

Zoekertjes die door de Klant op de Website worden geplaatst, dienen aan de hierna opgenomen regels te voldoen:

De titel en de tekst van Zoekertjes mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst van Zoekertjes dienen de producten of diensten die aangeboden worden, en in het bijzonder hun eigenschappen en prijs, juist en duidelijk te omschrijven. 

Een Zoekertje mag geen discriminerende, beledigende, bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen of persoonsgegevens van derden (op onrechtmatige wijze gepubliceerd) bevatten, of in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden.

Het is niet toegestaan om foto's bij een Zoekertje te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.

Het is niet toegestaan om websites of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk zijn gevuld met links naar advertentiewebsites of advertenties die met name gericht zijn op het verwerven van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks. Het is niet toegestaan om Zoekertjes te plaatsen die enkel zijn gericht op het genereren van kliks op een bepaalde website.

Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is. 

Het is niet toegestaan om een product (of een afbeelding ervan) in een Zoekertje op te nemen dat/die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. 

Indien de Klant deze voorwaarden miskent mag de Onderneming het Zoekertje tijdelijk, dan wel definitief van de website verwijderen zonder dat de Klant enig recht heeft op terugbetaling of schadevergoeding.

Artikel 6 – Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

6.1.  De klant maakt een Gebruikersaccount aan en logt in op de website Kustweb.be. De klant maakt zelf het zoekertje aan en na betaling én validatie wordt het Zoekertje gepubliceerd.

Een Zoekertje zal 1 jaar gepubliceerd blijven. 

6.2. De Overeenkomst is gesloten door het plaatsten van het Zoekertje en zodra de Klant het Aanbod en de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

6.3. De Overeenkomst en de algemene voorwaarden blijven van kracht tot alle verbintenissen zijn uitgevoerd.

Artikel 7 – Prijzen

7.1. De prijzen van de Producten zijn de prijzen die zijn vermeld op de Website op het moment dat de Klant een Zoekertje plaatst.

7.2. Alle prijzen zijn inclusief btw tegen het geldende huidige tarief in het land van verblijf van de Klant.

7.3. Alle prijzen van de Producten zijn exclusief extra’s zoals “in de kijker zetten van het zoekertje”, bovenaan de zoekresultaten verschijnen of vertalen 

7.4. Alvorens een Zoekertje te plaatsen zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, beschikbaar zijn voor de Klant en worden vermeld onder de rubriek “prijzen”

Artikel 8 – Betaling en betalingsmiddelen

8.1. De Klant kan de Producten betalen via de volgende betaalmiddelen:

bancontact, kredietkaart en overschrijving

8.2. De Klant moet betalen op het ogenblik van de plaatsing van het Zoekertje.

8.3. Indien de Klant betaalt via bankoverschrijving, zal de Onderneming de bestelling beginnen te verwerken vanaf het moment van ontvangst van de volledige betaling. Als de Onderneming niet de volledige betaling ontvangt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling, heeft de Onderneming het recht om de bestelling automatisch te annuleren.

Artikel 9 – Geen Herroepingsrecht en terugbetaling

9.1. De Klant kan het wettelijk herroepingsrecht  niet uitoefenen met betrekking tot de geleverde Diensten. De consument beschikt niet over het recht om van zijn aankoop af te zien.

Artikel 10 – Klachtenprocedure

10.1. Als de Klant klachten heeft, kan hij contact opnemen met de Onderneming via het volgende e-mailadres: help@kustweb.be 

10.2. De Klant kan contact opnemen met de volgende entiteit om het geschil buiten de rechtbank te regelen www.consumentenombudsdienst.be.

10.3. De Klant kan zijn klacht ook indienen bij het door de Europese Unie ter beschikking gestelde onlineplatform voor geschillenbeslechting, http://ec.europa.eu/odr.

Artikel 11 – Overdracht en onderaanneming

11.1. De Onderneming heeft het recht haar rechten en verplichtingen krachtens de Overeenkomst over te dragen aan een derde maar dit zal geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden.

Artikel 12 – Gebruik van persoonsgegevens

12.1. De Onderneming gebruikt de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend in overeenstemming met het Privacybeleid op de Website.

Artikel 13 – Overmacht

13.1. De Onderneming dan wel de Klant zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van hun verplichtingen krachtens de Overeenkomst die te wijten is aan overmacht.

13.2. In geval van Overmacht zullen de verplichtingen van de Onderneming krachtens de Overeenkomst worden opgeschort en zal de termijn voor de uitvoering van de verplichtingen worden verlengd voor de duur van de situatie van Overmacht. 

13.3. De Klant en de Onderneming hebben het recht om de Overeenkomst te annuleren die werd beïnvloed door een situatie van Overmacht die meer dan 2 maand heeft geduurd. 

Indien de Klant of de Onderneming ervoor kiezen om de Overeenkomst te annuleren, moet de Dienst worden geannuleerd via het opgegeven e-mailadres van de Onderneming dan wel de Klant en kan de betaling proportioneel worden terugbetaald. 

Artikel 14 – Toepasselijk recht

14.1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het recht van België. Dit betekent dat de Overeenkomsten voor de aankoop van Diensten via onze Website en alle geschillen of eisen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden geregeld door het Belgisch recht, rechtbank van Gent .

Artikel 15 – Varia

15.1. De Onderneming kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bestelling van de Diensten zullen van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de Klant en de Onderneming.

15.2. De Onderneming zal niet aansprakelijk zijn voor tijdelijke onderbrekingen of storingen van het platform www.kustweb.be. Hoewel de Onderneming alles in het werk zal stellen om de website www.kustweb.be 24 uur per dag beschikbaar te stellen, is de Onderneming niet aansprakelijk als ze om welke reden dan ook gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar zou zijn.  De Onderneming garandeert niet dat de toegang tot de website www.kustweb.be steeds ononderbroken, tijdig of foutloos zal zijn. Gezien de aard van het internet is dergelijke garantie niet mogelijk.  De Onderneming is niet aansprakelijk voor vertragingen, onderbrekingen of andere schade als gevolg van problemen met het internet of elektronische communicatie.

Onverminderd de rechten en rechtsmiddelen die door de toepasselijke wetgeving of deze algemene voorwaarden aan de Klant worden toegekend, zal onze aansprakelijkheid voor directe schade beperkt zijn tot de waarde van de bestelde Diensten.

15.3. De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling krachtens de Overeenkomst zal geenszins de geldigheid aantasten van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen en clausules.